Wat is antroposofie in de maatschappij
Leven met de antroposofie

Antroposofie in de maatschappij

Op verschillende gebieden in onze maatschappij zijn impulsen van de antroposofie zichtbaar. De vrijeschool is natuurlijk heel bekend maar er zijn veel meer zg. werkgebieden van de antroposofie. In dit blog lees je de waardevolle bijdragen van de #waldorfweek op social media. In deze week zullen zeven mensen die werkzaam zijn bij verschillende takken die vanuit de antroposofische beweging zijn ontstaan, vertellen over het gebied waar zij werken.

De vorige keer dat ik een #waldorfweek organiseerde, kon je lezen over de Antroposofische week en het graanritme en over de vraag: Wat is vrijeschoononderwijs?

Leestip: Wie was Rudolf Steiner?

Waldorfpedagogiek

Vrijeschool Pabo LeidenVoor de #waldorfweek werden wij als Vrijeschool Pabo (VSP) gevraagd een bijdrage te leveren. Dat doen we natuurlijk graag! We nemen jullie mee in een klein stukje geschiedenis, naar het heden en blikken vervolgens naar de opleiding en leerkracht van de toekomst!

Lang, lang geleden… In 1974 begon onze opleiding als de Vrije Pedagogische Academie, de VPA, in Den Haag. Via een reis naar de bossen in Zeist waar leerkrachten opgeleid werden aan de Hogeschool Helicon, landden we uiteindelijk in 2014 als Vrijeschool Pabo, een onderdeel van de faculteit Educatie aan de Hogeschool Leiden.

Klik hier om verder te lezen.

Het nu

Studenten leren bij ons hoe ze kinderen leren leren! De basis van het vrijeschoolonderwijs is de antroposofie. Waar in de vrijescholen de antroposofie niet als vak wordt gegeven, is dat op de Vrijeschool Pabo nadrukkelijk wel zo. We willen graag dat onze studenten niet alleen weten hóe ze goed vrijeschoolonderwijs kunnen geven, maar zeker ook waarom ze dat doen. Een belangrijk onderdeel van de antroposofie is het mensbeeld van waaruit ook op de vrijeschool gewerkt wordt.

Het vierledig mensbeeld (ik, astraal, ether, fysiek) maar ook het drieledig mensbeeld zitten in de dagelijkse praktijk van de vrijeschoolleerkracht verweven. Het drieledig mensbeeld bestaat uit lichaam, ziel en geest wat zich laat vertalen naar handen, hart en hoofd, oftewel het doen, voelen en denken. Het werken met hoofd, hart en handen in een goede balans is wat wij onze studenten mee willen geven. Kinderen zijn op school niet alleen bezig met het ontwikkelen van hun cognitieve capaciteiten, maar ook met hun sociale emotionele vaardigheden en met hun motorische vaardigheden.

Het periodeonderwijs leent zich uitstekend voor deze vorm van kunstzinnig onderwijzen, waarbij steeds al die drie gebieden aangesproken kunnen worden. Om deze reden krijgen onze voltijdstudenten zelf ook periodeonderwijs. Ze leren dus de achtergrond en het waarom, maar ervaren zelf ook hoe periodeonderwijs door kan werken wanneer je je nieuwe stof eigen moet maken.

Vanzelfsprekend komen in vakken als pedagogie, psychologie, beroepsbeeld, scholingsweg en natuurlijk het vak antroposofie ook essentiële bouwstenen voor de vrijeschoolpedagogie aan bod. De temperamenten, de 12 zintuigen, de planetentypen (in het voortgezet onderwijs), constitutietypes: studenten verbinden zich met al deze gebieden. Ze leren vanuit pedagogisch didactisch oogpunt om deze aspecten toe te kunnen passen en zo mooi vrijeschoolonderwijs te kunnen vormgeven.

 De toekomst

Binnen de Vrijeschool Pabo zijn we een nieuwe weg ingeslagen, het zogenaamde SOL-traject. SOL staat voor Samen Opleidend Leren. We willen de studenten meer betrekken bij het reilen en zeilen op de stagescholen, door vanaf week 1 van een schooljaar mee te werken en mee te beleven tijdens jaarfeesten, schoolvergaderingen, ouderavonden, het dagelijkse werken in de klas en bijzondere uitstapjes. De stageschool gaat op die manier een grotere rol spelen in de opleiding van de SOL-student, van 25% stage naar 40% stage. De studenten werken met een stamgroep mee als onderdeel van het team en worden op sommige scholen zelfs een SOL-collega genoemd.

Wat is het effect? We zien een grote betrokkenheid bij de stagescholen, veel leerrendement voor de student en leermomenten voor de stageschool. De SOL-studenten hebben namelijk vanuit eigenheid, vorige werk- en levenservaring, iets moois in te brengen. Ook zien we de voordelen van het samen leren, samen als onderdeel van een stageschool, samen als onderdeel van een stamgroep en samen als sparringspartner van de andere studenten on the job. Er zijn altijd medestudenten om je heen op een SOL-school, de mogelijkheid tot een duo-stageplek en tot intervisie, feedback en feedforward is elke stagedag aanwezig.

Samen met de stamgroep en het team kan de menskunde worden bestudeerd, in de stamgroepmomenten worden thema’s en casuïstiek uit de klas behandeld, altijd in het teken van het antroposofische mensbeeld. Het kind komt op deze wereld met een opdracht, het wil zijn eigenheid tot uitdrukking brengen en zich ontwikkelen. Lichaam, ziel en geest behoren zich om deze opdracht te voltooien, evenwichtig te ontwikkelen. Het SOL-traject helpt het denken, voelen en willen in de praktijk te brengen. Het denken vanuit de menskunde en de theoretische basis van de opleidingslessen en de intervisie op de SOL-school. Het willen in het feitelijke bewegen, handelen in de stageklas, het uitproberen, experimenteren en het ondergaan. Het voelen meanderend tussen het denken en willen, door met elkaar kunstzinnig te werken, veel na te bespreken en nieuwe leerervaringen op te doen om te professionaliseren.

Bovenal hebben we ook bijzonder veel plezier en mooie momenten met alle betrokkenen tijdens deze stagedagen. De kracht van verbinding wordt zichtbaar in SOL.

Vrijeschool Pabo LeidenAfgelopen jaar zijn we van start gegaan met de eerste 7 stagescholen verspreid door het land, Rotterdam, Den Bosch, Zoetermeer, Assen, Amsterdam, Haarlem en Almere. Voor de opleidingsvariant VSP Flexibele deeltijd zijn we in het diepe gesprongen met 6 van deze bovenstaande SOL-scholen, voor de opleidingsvariant VSP Voltijd zijn we klein gestart en bouwen we de komende jaren verder uit.

Geschreven door:
Anne Schol @antropoanne en Anneleen Lucas @anneleenlucas, namens de Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden

Leestips:
Veelgestelde vragen over de vrijeschool
Wat is vrijeschoolonderwijs?
Vrijeschool – Weet waar je aan begint!
Kiezen voor Waldorf?

Antroposofisch ondernemen

Antroposofisch ondernemen Sociale driegeledingUitgeverij Christofoor vertelt over antroposofisch ondernemen ingebed in de sociale driegeleding:

"Het mogen werken voor Stichting Uitgeverij Christofoor en alle mensen die daaraan verbonden zijn is een voorrecht. We willen boeken uitgeven die mensen doen groeien: kinderen willen we verwonderen met mooie verhalen en beelden, volwassenen willen inspireren tot nieuwe inzichten. Met iedereen die we kunnen raken veranderen we de wereld een beetje. Door beslissingen te nemen over de titels die we uitgeven op basis van onze idealen proberen we het geestesleven van Christofoor eer aan te doen.

Klik hier om verder te lezen.

Het boekenvak draait om mensen. Als uitgever maakt het ons uit wat mensen denken, voelen en willen. Of we nu met freelancers of andere bedrijven werken; we streven ernaar dat deze relaties oprecht en prettig zijn. Daarnaast zorgen voor onze auteurs door middel van heldere afspraken en contracten in combinatie met aandacht voor de mens achter de auteur. Zo dragen we zorg voor het rechtsleven van onze uitgeverij.

Uiteraard moeten we onze idealen altijd afwegen tegen de economische realiteit. We zijn in het economisch leven actief door de financiële investeringen die we doen, voordat we een boek op de markt brengen. We maken daarvoor uitgebreide calculaties en op basis daarvan beslissingen die recht moet doen aan alle drie de gebieden van de sociale driegeleding (geestesleven, rechtsleven, economisch leven). Dat is niet altijd makkelijk, soms gebeurt het bijvoorbeeld dat we daardoor een boek niet kunnen herdrukken dat geliefd was bij een groep mensen. Toch heeft deze manier van werken ervoor gezorgd dat we na meer dan 40 jaar nog steeds in staat zijn kwaliteitsboeken uit te geven. Daar zijn we dankbaar voor.”

Team Uitgeverij Christofoor

Dit is het team van Uitgeverij Christofoor

De sociale driegeleding in het kort

In de zoektocht naar een betere samenlevingsvorm, publiceerde Rudolf Steiner kort na de Eerste Wereldoorlog zijn boek: De kernpunten van het sociale vraagstuk (1919). Hoewel zijn ideeën inmiddels 100 jaar geleden zijn opgeschreven, hebben ze aan relevantie niets verloren. In tegendeel zelfs. Steiner concludeerde dat vergaande verbetering alleen samen gaat met fundamentele veranderingen. En wel zo:

In het maatschappelijk leven zijn drie gebieden in de focus. Het culturele leven, het rechtsleven en de economie. Het culturele leven, ook wel het geestesleven, bestaat uit opvoeding, onderwijs, wetenschap, religie en alle vormen van kunst. Het biedt de mens de kans op de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid. Door een eerlijk rechtsleven zijn onze mensenrechten beschermd en is er een grondwet die zorgt voor gelijke kansen en rechten van de mens. Een goed werkende economie is nodig om ervoor te zorgen dat wij mensen voorzien worden in eerste levensbehoeften zoals voedsel en kleding.

Evenwicht

Rudolf Steiner stelde dat het van belang is dat deze drie gebieden in compleet evenwicht met elkaar harmoniseren. Zodra 1 van de gebieden van groter belang is, komt de mens op een ander gebied te kort.

In ons kapitalistische westen zijn de economische belangen heerser over onze samenleving en verdrukken dus ons rechts- en cultureleleven. De wetten komen in dienst te staan van de economie en de persoonlijke, vrije ontwikkelingen van de mens komt in het nauw omdat de mens ontwikkeld moet worden om te passen in de economische radartjes.

In socialistische systemen is juist het rechtsleven in de focus omdat het in handen van enkelen politieke heersers is gekomen. De staatsmacht schakelt de democratische rechten van het individu uit en de economische productiviteit wordt, door bureaucratische rompslomp en doordat niet de vraag van de markt speerpunt is, ernstig verlamd.

Autonomie en verbinding

In de sociale driegeleding is autonomie nodig voor deze drie leden – deze drie gebieden die voor ieder mens en iedere samenleving van belang zijn. Autonomie is nodig zodat geen van de drie gebieden een ander gebied kan domineren. In de praktijk zullen de gebieden natuurlijk met elkaar vervlochten zijn. Om de belangen van de gebieden duidelijk te differentiëren ontleende Steiner de drie kernwaarden uit de Franse revolutie en verweefde dat met zijn eigen drieledige mensbeeld:

In het geestesleven moet de denkende mens zich in vrijheid kunnen ontwikkelen.
In het rechtsleven moet de voelende mens in gelijkheid met elkaar leven.
In het economisch leven moet de handelende mens in broederlijkheid met elkaar samen werken.

Antroposofische kunst

Rudolf Steiner KunstBrechtje Duijzer vertelt over antroposofie en kunst: "De voordrachten van Rudolf Steiner zijn een bron van inspiratie voor kunstenaars geweest: Mondriaan, Kandinsky, Klee, Jawlensky en vele anderen. In zijn opvatting kan kunst de ‘ontzielde’ samenleving weer in verbinding brengen met de spirituele kern van mens en wereld. Kunst beschouwde Steiner als verweven met de overige samenleving en zij omvat meer dan beeldende kunst, drama of muziek. Alles kan doordrongen worden met het kunstzinnige!

Klik hier om verder te lezen.

Ook in het onderwijs met zijn opvoedkunst en de medische wereld met zijn geneeskunst kan de kunstzinnige benadering inzicht, beleving en inleving verbinden tot een geheel. In één van de voordrachten van Rudolf Steiner komt naar voren dat kunst zou dienen uit te drukken wat de kunstenaar alleen in zijn scheppend werk kan leggen doordat zijn ziel dit in samenhang met de wereld beleeft.

Bij het tekenen en schilderen betreed ik een plek waar het stil en tijdloos is, wat voelt als een bepaalde staat van zijn. Die kan ik ook wel in de natuur beleven. Wanneer ik – in eerbied en bewondering voor de schoonheid van de natuur – tekenend of schilderend een levend wezen – bloem, vogel of dier – wil weergeven, is het altijd vanuit de motivatie om aan anderen te laten zien hoe de kleuren, de details en de nuances zich aan ons openbaren. Het gaat daarbij om meer dan de uiterlijke verschijning. Mijn streven is om juist ook de sfeer te vangen die ik in mijn manier van tekenen en schilderen bij de levende wezens kan ervaren.

Tips:

Brechtje Duijzer WaldorfweekBoeken over kunstbeschouwing, kunst en antroposofie:
Aardschok-Bliksemflits, Wil Uitgeest
De spirituele bronnen van de kunst, Rudolf Steiner
Spiritualiteit en abstractie in de kunst, Wassily Kandinsky

Weten hoe kunst als therapie kan worden ingezet? Neem een kijkje bij de opleiding vaktherapie

In 2014 had de Kunsthal in Rotterdam een tentoonstelling getiteld: ‘Rudolf Steiner en de kunst van het alledaagse.’ Hier kan je nog even terugkijken.

Benieuwd naar mijn werk? Ga naar www.brechtjeduijzer.nl

Antroposofische gezondheidszorg

Antroposana Ita Antroposana stelt zich voor: Wij zijn een vereniging voor en door mensen die geïnteresseerd zijn in antroposofische gezondheidszorg. We dienen verschillende doelen, enerzijds willen we zoveel mogelijk kennis delen om mensen te informeren en te inspireren. Daarbij werken we aan de achterkant hard om in het huidige politieke klimaat antroposofische gezondheidszorg in het zadel te houden. Door alle wetgeving omtrent medicatie en de vergrijzing van antroposofische huisartsen staan deze punten hoog op onze agenda.

Klik hier om verder te lezen.

Ita

Naast een online platform komt er een aantal keer per jaar het magazine Ita uit, een modern onafhankelijk tijdschrift over zorg. Zorg in de breedste zin van het woord want we kijken naar zorgen voor onszelf, zowel lichaam als geest, zorgen voor elkaar en zorgen voor de aarde. Vaak met inspirerende interviews uit het werkveld.

Het laatste exemplaar stond in het teken van opgroeien in 2021. Een jaar waarin nabij contact vrijwel niet (gelukkig steeds meer) mogelijk is. Wat doet dat met opgroeiende kinderen?  Maar ook onderwerpen als hooggevoelig zijn, artikelen over voeding, de kracht van turf of koper of een interview met een natuurkraamverzorgster staan in het magazine.

We willen mensen van informatie voorzien en een platform bieden waar mensen met elkaar kunnen spreken. Onze social media helpt ons dat te bereiken want op een oproepje over de meiboom, stromen de foto’s binnen. Hoe gaaf is dat! Lid worden van Antroposana dient dus een dubbel doel. Een goed gevuld magazine, informatieve nieuwsbrieven, ledenacties en op de achtergrond werken wij aan het behoud van antroposofische gezondheidszorg. Op onze website kun je altijd eenmalig een gratis tijdschrift aanvragen om kennis te maken met alles dat we te bieden hebben.

Wat is antroposofische zorg?

Antroposana verenigt mensen die zich herkennen in gezondheidszorg die gericht is op het welbevinden en de gezondheid van de gehele mens – dus fysiek, mentaal en spiritueel. Deze zogenoemde integratieve zorg is geïnspireerd op het gedachtengoed van Rudolf Steiner en Ita Wegman. De antroposofische gezondheidszorg wil de eigen gezondheid van de mens stimuleren. Zij heeft daardoor een sterk preventieve werking en kan de “kwaliteit van leven” verbeteren. Aandoeningen worden niet zozeer bestreden: eerder wordt het zelfherstellend vermogen van de mens aangesproken. Het gaat er bij ziekte niet om de ziekte en de ziektesymptomen zo snel mogelijk te laten verdwijnen. Het gaat meer om het goed doormaken van de ziekte en daarmee het volledig en goed genezen. Dit genezen is een proces, een weg. Geneesmiddelen zijn er om de zieke te stimuleren en te begeleiden op deze weg naar genezing.

Leestips:
Dit is antroposofische zorg volgens Antroposana
Antroposofie en antroposofische geneeskunde
Het verschil tussen antroposofische en homeopathische geneesmiddelen

Antroposofische zorg voor mensen met een beperking

Bronlaak Bronlaak stet zich voor: Woon-werkgemeenschap Bronlaak bestaat sinds 1948 en is onderdeel van DeSeizoenen. Bronlaak is een unieke dorpsgemeenschap op een prachtig landgoed in het Brabants Landschap ‘de Peel’, waar mensen met beperkingen én talenten met een geïndiceerde zorg- of hulpvraag, het dagelijks leven delen. Op Bronlaak wordt vanuit de antroposofische inspiratie gewerkt. We hebben respect voor de eigenheid van het landgoed en de omringende natuur. Voor onze woon-werkgemeenschap betekent dat, dat we alleen die activiteiten ontwikkelen die er thuishoren. Bewoners van Bronlaak wonen-samen met anderen of alleen- in hun huis of appartement. Hier speelt het huiselijk leven zich af en voelen zij zich thuis. Bewoners hebben zoveel mogelijk zeggenschap over zaken die hun, als degenen die het huis bewonen, aangaan.

Klik hier om verder te lezen.

Leven

De natuur in al haar facetten is erg belangrijk voor het leven op Bronlaak. Het leven speelt zich af in het ritme van de seizoenen, dat invloed heeft op bewoners en medewerkers. Samen eten we waar mogelijk biologisch dynamisch en maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Van alle kleine en grote dingend die er tussen mensen gebeuren, kan je dingen leren. Een grapje, naast elkaar lopen, samen zingen, lachen, werken: mensen verbinden zich met elkaar. In de ontmoeting met anderen leer je jezelf en de ander kennen.

Omdat wij een leven lang leren zo belangrijk vinden, hebben we voor alle bewoners van Bronlaak een cursusaanbod gerealiseerd binnen het Kaspar Hauser Kursus Huis. De cursussen zijn onderverdeeld in drie thema’s: persoonlijk en algemeen vormend, kunst en beleving, vak en vaardigheden. De bewoners van Bronlaak ontmoeten in hun vrije tijd anderen binnen en buiten hun dorp. Als ze vrij zijn genieten ze van hun hobby’s. Zingen in een koor, zwemmen, wandelen, of bijvoorbeeld Yoga.

Door het jaar heen vieren we met compassie de feesten van het jaar. De feesten, ontmoetingen en bijpassende culturele activiteiten zijn ijkpunten in een jaarcyclus. Ze helpen ons te oriënteren in tijd en ruimte en onze plaats te bepalen. Het jaarlijks terugkerende ritme brengt herkenning en veiligheid.

Werken

Werken op Bronlaak betekent echt werken, dat is iets anders dan dagbesteding. Op Bronlaak wordt vakgericht. De bewoners kiezen voor een bepaald beroep. Het werkaanbod is aangepast aan de competenties van de bewoner. Zo helpt de linkerhand, de rechterhand en werken we samen aan een kwalitatief hoogwaardig product. Voorbeelden van deze werkgebieden zijn de weverij, klussendienst, de tuinderij, de pottenbakkerij, kaarsenmakerij, boerderij en kaasmakerij. Binnen de werkgebieden is er aandacht voor vak ontwikkeling en belevingsgerichte kwaliteiten. Als je dingen leert, voel je je een rijker mens doordat er een wereld voor je opengaat, die je tot dan toen nog niet kende.

Euritmie

Euritmie Waldorf InspirationRoos van de opleiding dans/euritmie in Leiden vertelt over waar euritmie vandaan komt, welke vormen van euritmie bestaan en wat het eigenlijk is.

Euritmie is een bewegingskunst die is ontstaan in het begin van de twintigste eeuw onder leiding van Rudolf Steiner. Het woord euritmie komt vanuit het Grieks en betekend mooi en waar ritme. De naam is te danken aan Marie von Sievers, de vrouw van Steiner. Na een voordracht van Steiner over het Johannes Evangelie, vroeg hij aan de schrijfster en schilderes Margarita Woloschin of ze een aantal passages van de voordracht zou kunnen dansen. Hierop antwoordde ze dat alles wat men voelt gedanst kan worden. Steiner bevestigde dat het gevoel het belangrijkste was en dat was de eerste impuls voor de euritmie.

Klik hier om verder te lezen.

Vraag

Eurhytmie WaldorfMaar zoals sommigen misschien weten, kwam Steiner pas met praktische antwoorden als er vragen aan hem gesteld werden en omdat Woloschin niets vroeg bleef het vervolg van de euritmie nog uit. Later kreeg Steiner toch de vraag naar een vernieuwende, gezondmakende bewegingskunst van antroposofe Clara Smit voor haar dochter Lori Maier-Smiths. Steiner gaf Lori verschillende oefeningen, waaronder het lopen van alliteraties. Hij wilde het gesproken woord doormiddel van beweging zichtbaar maken. Woord euritmie is dan ook de eerste vorm van euritmie die ontstond. Later kwam er toon euritmie bij.

Na Lori kwamen er twee anderen euritmisten, Tatiana Kisselev en Erna Wolfrahm. Steiner gaf aan alle drie oefeningen vanuit verschillende standpunten. Lori werkte vanuit het gevoel, Tatiana vanuit de wetmatigheid en Erna vanuit de kosmos, de planeten en de sterrenbeelden. Zo ontstonden er verschillende manieren van het werken vanuit de euritmie die toch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Euritmie groeide uit tot een geheel eigen kunstvorm in de theaters en werd later ook opgenomen in het vrijeschoolonderwijs.

Wat is euritmie?

In de euritmie wordt gewerkt met zowel muziek als spraak: woord- en tooneuritmie. Door middel van basisprincipes worden de spraak en de muziek zichtbaar gemaakt in zowel het fysieke lichaam als in de ruimte. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende gebaren voor de tonen en klanken. Ons lichaam is ons instrument. Net zoals een instrument klinkt, spreken en zingen wij door middel van ons lichaam. Het gaat echter niet alleen om het verbeelden wat er klinkt, maar ook om de innerlijke beleving te kunnen laten doorschijnen. Zowel de innerlijke beleving van de euritmist als het wezen van het stuk. Hetgeen wat de componist door middel van het stuk ons te vertellen heeft, of de beleving die het stuk aan ons over wil uitdragen. Als euritmist probeer je dit mee te nemen in je eigen ervaring en dit in de vorm van een choreografie neer te zetten.

De bezielde en vitale beweging staan centraal. Het gaat in de euritmie niet zo zeer om de aanzet vanuit de fysieke beweging, maar een innerlijke aanzet waaruit de fysieke beweging voortvloeit.

Werkgebieden

Inmiddels is de euritmie uitgegroeid op verschillende vlakken:

euritmie wat is datDe pedagogische euritmie houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van het kind. In de pedagogiek wordt er zowel gekeken naar het individuele kind als de gehele groep en wat deze groep vraagt. Hier worden euritmie oefeningen gedaan voor de ontwikkeling van zowel het individu als de groep. Ook worden er veelal oefeningen gedaan die Steiner voor de specifieke leeftijdsfase gegeven heeft. De kinderen leren niet alleen op een kunstzinnige manier kennis maken met muziek en taal, maar ook leren ze hoe ze met bewustzijn alleen, en samen kunnen bewegen.

De euritmietherapie is ontstaan door een samenwerking van artsen en Steiner. De ritmische, vloeiende beweging helpt het de patiënt zowel uiterlijk als innerlijk in beweging te brengen. Ook hier wordt er net als bij het kind gekeken naar wat de patiënt nodig heeft en worden specifieke euritmie-oefeningen gekozen.

De podiumkunst is waar de euritmie mee begon. Hier wordt er kunstzinnig gewerkt aan het uitwerken van o.a. gedichten en muziekstukken voor het podium. De podiumkunst in Nederland is nog volop in ontwikkeling en binnenkort komt er een jong nieuw euritmie ensemble met frisse, nieuwe euritmie op de podia in Nederland.

Iets wat nog vrij nieuw is, is euritmie in bedrijven. Dit is opgezet door Annemarie Ehrlich. Ze heeft de sociale euritmie ontwikkeld waarbij er verschillende oefeningen tijdens een sessie worden ingezet om op de werkvloer elkaar beter te begrijpen, te zien, en samen te leren werken.

De opleiding

Eurhytmie WaldorfDe euritmie opleiding in Nederland is opgezet door Werner Barfod. De school zat eerst in het Vreedehuis in Den Haag en sinds 2014 huist het zich in de Hogeschool leiden. Op de opleiding docent dans euritmie aan de Hogeschool Leiden ligt de focus op de pedagogische euritmie. We leren hoe we door middel van zelf de euritmie te beoefenen en verschillende stages hoe we niet alleen kinderen, maar ook andere doelgroepen kunnen begeleiden en ondersteunen in de ontwikkeling. Daarnaast werken we ook kunstzinnig.

Een voorbeeld van het kunstzinnige werk is te vinden op het Instagram account van ons vierde jaar @eurytmynext. Hier kan je een kijkje nemen bij het proces van hun eind voorstelling die nu volop geoefend en gevormd wordt.

Zeker niet al onze studenten komen van de vrijeschool of kende de antroposofie voor ze de opleiding begonnen. Dit hoeft ook zeker niet. De opleiding biedt voor iedereen de kans om op een kunstzinnige, diepgaande wijze kennis te maken met deze danskunst. Ben je benieuwd naar de opleiding? Dan kan je op de website van de hogeschool je verder inlezen wat onze opleiding inhoudt. Daarnaast hebben we hier een linkje naar een video over onze opleiding.

Eigen ervaring met de euritmie

Al van kinds af aan heb ik euritmie gedaan en op mijn dertiende besloten dat dit hetgeen was wat ik de rest van mijn leven wilde gaan doen. Nu in het tweede jaar van mijn opleiding heb ik nog geen een moment spijt van mijn keuze. De euritmie is voor mij uitgegroeid tot mijn passie en ik doe niks liever. Voor mij is de euritmie een manier om mijn innerlijke belevingswereld vorm te kunnen geven en deze te kunnen delen. Het werken met en het vormen van de ziel geeft mij zo veel vrijheid in het denken, voelen en handelen. De euritmie biedt voor mij een opening om op een kunstzinnige manier kennis te maken met het onzichtbare in mijzelf, in de ander als in de ruimte om ons heen.

Ik hoop dat we je een beter beeld hebben kunnen geven van ons geliefde vak euritmie!

Roos de Vries namens de Opleiding Docent Dans/Euritmie.

Biologisch-dynamische landbouw, imkerij en veehouderij

Biologisch-dynamisch?

Leestips:
Blogserie: Antroposofie voor beginners
Wat is vrijeschoolonderwijs?
Wie was Rudolf Steiner?
Wat is euritmie?
Antroposofische vereniging
Antroposofie.nl

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontdek meer van Waldorf Inspiration

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder