Christina van Stroe

Leven met het jaar – In voorchristelijk en esoterisch perspectief

Drie Koningen

Drie koningen

In de nacht van 6 januari is het de nacht van Driekoningen. Dan wordt de bijbelse gebeurtenis (matt. 2:1-18) herdacht van de drie wijzen uit het Oosten. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, onder koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn hier om hem te huldigen”.’ We horen verder hoe de wijzen het kind hulde brengen en geschenken aanbieden: wierook, goud en mirre.

De drie wijzen zijn bekend geworden onder hun gelatiniseerde Perzische namen Caspar, Melchior en Balthasar. Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud zijn geweest; getallen die de levenstijdperken van de volwassene symboliseerden.

Verder lezen

De eerste Christengemeenschappen

Tot het jaar 354 vierde men in de eerste christelijke gemeenschappen niet op 25 december, maar op 6 januari het Kerstfeest als de geboorte van Christus. De twaalf Heilige nachten hadden een diepe esoterische betekenis: het afleggen van de innerlijke weg van de aardse Jezus naar de kosmische Christus; de weg van het afgescheiden Ik naar het allesomvattende Godes- ik De Geestesleerling die bereid is naar de grens te gaan van de geestelijke wereld met ondersteuning van onbelichaamde hemelse geestelijke wezens als (aarts) engelen en oerkrachten Als deze weg stap voor stap in ons eigen innerlijk tot leven wordt gewekt kan de Christuskracht binnentreden. Nog altijd viert men in de Oosters-Orthodoxe Kerk – en in landen waar deze kerk domineert– op 6 januari het kerstfeest.

De kerk van Rome wijzigde de rustperiode van de 12 Heilige nachten echter in de tijd die de Drie Koningen nodig hadden om vanuit het oosten aan te komen in Bethlehem, waar in de kerstnacht het kind Jezus was geboren.

De symboliek van de Drie Koningen heeft in esoterische stromingen meerdere mystieke betekenissen.

De ster van Bethlehem

De ster die zij op zagen komen, verwijst mogelijk naar de Jupiter -Saturnus conjunctie die in het jaar 7 voor Chr. met het blote oog waarneembaar was. Net zoals de conjunctie die wij onlangs op 21 december 2020 waar hebben kunnen nemen, was deze de laatste van een serie in een waterelement. De wisseling naar een volgend element werd en wordt nog steeds beschouwd als een periode van sociaal-maatschappelijke veranderingen overeenkomstig de eigenschappen van het nieuwe element.

Drie sterren

De sterren Alnitak, Alnilam en Mintaka- de drie sterren in het sterrenbeeld Orion- staan in de volksmond bekend als de Jakobsstaf of Driekoningen. Op de plek in het oosten waar deze sterren op 24 december verticaal boven de horizon uit lijken te komen, komt een aantal uren later de helderste ster boven de horizon uit: Sirius, die de komst van het Licht en het Leven aankondigt.

Drie transformerende grondstoffen

Als de Ster van Bethlehem – die de Drie Koningen gedurende de 12 Heilige nachten volgen- op 6 januari stil staat boven de geboortegrot, kunnen hun geschenken van goud, mirre en wierook ook door ons ontvangen worden. Goud is kostbaar en aan wierook en mirre wordt van oudsher een magische betekenis toegekend door haar helende en transformerende krachten. In tempels werd voortdurend wierook gebrand en mirre was een bestanddeel van de heilige zalfolie voor koningen, priesters en profeten. De stoffen werden verzameld door nomaden en via dromedarissen en schepen vervoerd over duizenden kilometers naar alle hoeken van de toen bekende wereld. Deze geschenken zijn op symbolische wijze behulpzaam om de spirituele lessen van de 12 Heilige nachten in je levensvorm te laten integreren.

Het getal drie

 • Het getal drie wordt wel als het Heilige getal beschouwd. De drie-eenheid komt in alle religies overeen met de gedachte, het woord en de daad van God. Omdat we leven in een driedimensionale wereld zijn we als mensheid afgestemd op de energie van dit getal. Alle religies zijn gebaseerd op leerstellingen die de evolutie van lichaam, ziel en geest omarmen.
 • In het boek Mattheus staat : “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen”. Dit slaat op de integratie van de drie bewustzijnsgebieden-het bewuste, het onderbewuste en het bovenbewuste. Als deze integratie is voltooid in een mens , kan de Christuskracht geboren worden.
 • Pythagoras en zijn leerlingen noemden het de ‘volmaakte harmonie.”: 1+2=3, dit betekent in mystieke zin dat de bewuste geest (1) en de onbewuste geest (2) samen iets nieuws kunnen creëren (3).
 • Het getal staat ook voor vader (1), moeder (2) en kind (3). Het getal 3 symboliseert het gevolg van de versmelting van de 1 en de 2.
 • Het getal 3 is ook gerelateerd aan de drievoudige aard van de mens, bestaande uit geest, ziel en lichaam.
 • Het belangrijkste kenmerk van dit getal is activiteit, expansie. In de materiële wereld en in het massabewustzijn leidt dit vaak tot desintegratie maar in een hoger eenheidsbewustzijn tot transmutatie; het vinden van een geheel nieuwe vormgeving, vermenigvuldiging en groei.
 • Op het hoogste geestelijke niveau symboliseert de 3 de goddelijke drie-eenheid. In het oude Egypte weergegeven door Isis, Osiris en Horus, in het Christendom door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De driehoek

Het getal 3 is ook verbonden met het symbool van de driehoek, deze symboliseert de wet van de Driehoek, de wet die de krachten in de gemanifesteerde wereld aangeeft, bijvoorbeeld verleden, heden en toekomst of geboorte, leven en dood.

Hexagram

De Ster van Bethlehem wordt vaak voorgesteld als een hexagram, een zespuntige ster die ontstaat wanneer twee gelijkzijdige driehoeken in elkaar worden geschoven. Dit type ster, dat ook bekend staat als Salomonzegel of Davidsschild, wordt gebruikt als een symbool voor de nieuwe mens. Het menselijk lichaam vormt het middelpunt van een complex energieveld, een microkosmos .De energie wordt opgewekt door twee in elkaar draaiende piramidevormen. Dit energieveld stelt de ziel in staat om het evenwicht te bewaren tussen het onbegrensde, eeuwige , kosmische Bewustzijn dat je BENT en het begrensde Bewustzijn in een fysiek lichaam dat je HEBT, waarin je tijdelijk woont binnen de begrenzing van dimensies van ruimte en tijd.

De derde kracht

De symboliek van Driekoningen is behulpzaam om je te inspireren in alles-wat- is ‘de derde kracht’ te ontdekken. Ogenschijnlijk lijkt de schepping uit dualiteiten te bestaan, tegenstellingen als licht-donker, hard-zacht; levend-dood…. Als je echter dieper schouwt, zie je dat in elke manifestatie, in elk verschijnsel en in elke gebeurtenis nog een derde kracht een rol speelt: de Christuskracht, de liefdeskracht. Deze derde kracht verbindt harmonieus de actieve kracht van het creëren en de passieve kracht van het dis-creëren. Verbindt dualiteiten: leven-dood; licht-donker; geweld-geweldloosheid; ziek-gezond…

Als je wilt zou je morgen op de feestdag van Driekoningen je aandacht kunnen richten op het bewust worden van de ‘derde kracht’, de liefdeskracht die dualiteiten met elkaar verbindt en die je ontmoet bij alles dat je ervaart, doet of denkt.

Zo rijk en overvloedig is de schepping , vol met de onvoorwaardelijke liefde . Vol met ondersteunende en inspirerende krachten die voor je klaar staan als je ze nodig hebt.

De lichtmens

In de oudheid bestonden er in alle culturen mysteriescholen. Mystieke scholen waar mensen een intensieve weg van spirituele bewustwording en geestelijke vernieuwing konden gaan. De weg die werd bewandeld was de terugkeer naar het ware Zelf. Dan wordt er een geestelijk lichaam opgebouwd dat als uitdrukking van de Geest onsterfelijk is: De opstanding van de onsterfelijke geestelijke mens die in het innerlijk verborgen is: Het Kerstverhaal en Driekoningen staat vol met deze symboliek. Het verhaal vertelt ons niet alleen over de geboorte van het Licht in de wereld maar ook over de geboorte van het Licht in ons eigen hart .

Ook na de Heilige nachten en Driekoningen kun je het Licht in je hart uitbreiden en Bewustzijn verder onderzoeken. Dat kan elke dag. Bijzonder behulpzame momenten vormen de dagen van Volle Maan, Nieuwe Maan en de vier keerpunten van de Zon. Dat kan elke nacht als je de voorbereiding om lucide te dromen toe blijft passen.

Ga door tot je ervaart: Christus in mij, liefde is wat ik ben.

Geschreven door: Christina van Stroe

Imbolc

Imbolc Maria Lichtmis

1 februari is het Inbolc feest van de vroegere Natuurvolkeren, dat door de kerk werd gekerstend als Maria Lichtmis. Het is een zuiveringsfeest om het land, je huis en je innerlijk klaar te maken voor de lente. 'Februa' is Latijns voor zuivering.

In de 40 dagentijd na kerst verandert de kleur en de helderheid van de hemel naarmate de Zon meer kracht krijgt. De kleur wordt steeds wat meer een helder 'februariblauw', de symbolische kleur van de mantel van Maria. De helderheid wordt veroorzaakt, doordat de kracht van de Zon toeneemt, terwijl er nog geen pollen en zaden in de lucht hangen. Die helderheid in de lucht stimuleert je helderheid van geest, zodat je je voor kunt bereiden op een hernieuwde periode van letterlijk en figuurlijk zaaien in de lente.

Verder lezen

Rituelen

Bij onze voorouders, de Germaanse, Keltische en Noorse natuurvolkeren waren rituelen, symbolen en mythische vertellingen sterk verbonden met een pantheïstische natuurbeleving. Tussen de Winterwende en de Lente-equinox vierde men op 1 februari de voorbereiding op de lente. De akkers werden met behulp van rituelen opnieuw vruchtbaar gemaakt. De akker werd gezien als de Moedergodin zelf. Een beeldje van de Moedergodin werd gereinigd in water en driemaal over de akkers gedragen, zodat op een goede oogst gerekend kon worden. Er werden optochten met fakkels langs de wegen gehouden om de bermen van ongedierte te zuiveren en de huizen werden schoongemaakt.

Heel lang is het ook in ons land nog traditie geweest, om begin februari grote schoonmaak te houden. Alle Midwinterversieringen en al het winterse stof en roet van kolen- en houtkachels moesten het huis uit.

Moedergodin en kerstening

Het Imbolc feest wordt meestal in verband gebracht met de Keltische Godin Brigid,. Brigid is een vuurgodin, vruchtbaarheids godin en de Godin van de inspiratie en poëzie. Een oud gebruik is het maken van graanpoppetje in de vorm van een kruis: ‘Bridgets Cross’. Dat kun je het hele jaar door in je huis laten hangen als symbool van de onsterfelijke levenskracht van het graan. Je kunt ook krakelingen bakken als symbool van oneindige vruchtbaarheid en overvloed. Bij de Germanen stond de moedergodin Nerthus centraal en bij de Noren Freya.

Na de kerstening wilden vrouwen het vrouwelijke aspect van God en de aardekrachten niet loslaten en de kerk heeft dat vertaald in het archetype van Maria: De Moeder van het goddelijke licht. Imbolc werd Maria Lichtmis op 2 februari: de afsluiting van de heilige 40-dagentijd na Kerstmis.

Het Lucas evangelie vertelt, dat Maria 40 dagen na de geboorte van Jezus een reinigingsoffer bracht in de tempel. Daarbij werd Simon -die Jezus draag- omstraald door licht. Op 2 februari is de Heilige mis speciaal voor vrouwen . Dan vindt aan het begin een processie met gezegende kaarsen plaats. Alle moeders worden herdacht en Maria staat hiervoor symbool. Een beeld van Maria wordt rondgedragen, het heldere blauw van de mantel van Maria staat centraal.

Seizoenstafel

Het ritme van de natuur volgen en de Jaarfeesten beleven is als het zien van de regenboog: de ene kleur is nog niet vervaagd of de volgende verschijnt. Het ritueel van een seizoentafel in je huiskamer laat kleuren opbloeien en kan een bron van inspiratie en spirituele groei zijn. Op de seizoentafel blijven de witte doek, een doek van helder ijsblauw en sneeuwattributen zoals Koning Winter nog een poosje.

Vanaf Maria Lichtmis kun je een hoekje maken met wat meer bruin en attributen als Moeder Aarde en de Wortelkindertjes. Dit hoekje neemt steeds wat meer ruimte in beslag als het Sneeuwklokje en daarna andere lentebolletjes en kiemkindjes er bij komen. Als symbool van de groei van licht kun je restjes kaarsvet smelten en in lege walnootdoppen schenken om er piepkleine kaarsbootjes van te maken die je in een waterbak laat drijven.

Je voor bereiden op de nieuwe lente, je leven dragen in het goddelijke licht.

Geschreven door: Christina van Stroe

Aswoensdag

Met Aswoensdag word je voorbereid op het sterven van het ego. Een ritueel van de Rooms Katholieke kerk dat ook door veel Protestantse kerken is overgenomen. Tijdens de kerkdienst van Aswoensdag worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de geestelijke een kruisje op je voorhoofd en spreekt de woorden: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven en de vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven.

Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd, een tijd van vasten die loopt van Aswoensdag tot en met zaterdag 3 april. Op zondag 4 april is het Pasen. De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen en dan wordt er niet gevast. In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Jezus was veertig dagen in de woestijn om te leren duivelse verleidingen te weerstaan. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

Verder lezen

Overgangsrituelen op weg naar de lichtmens

Van oudsher vieren mensen wisselingen met feest en ritueel. Overgangsrituelen en seizoensfeesten zijn ankerpunten. Ze geven ons de gelegenheid om te ervaren en bewust en genietend van de ene fase in de andere te glijden. Rituelen zijn een fascinerend middel om bijzondere gebeurtenissen boven het alledaagse uit te tillen en het geschenk van het leven intens en volledig te ervaren.

De esoterische, mystieke traditie gaat veel verder terug dan de tijd waarin het Christendom en de andere wereldgodsdiensten ontstonden . De traditie voert terug op de Vedische geschriften die aanvankelijk mondeling en vervolgens schriftelijk in het Sanskriet werden doorgegeven. Door alle tijden heen wordt er in deze traditie tot de mensheid slechts één boodschap overgedragen DE LICHTMENS, de opstanding van de onsterfelijke geestelijke mens met behulp van de scheppende liefdeskracht die in het innerlijk verborgen is.

Het Wezen van de liefdeskracht wordt in het Christendom Christus genoemd. De Christuskracht is echter de scheppende kracht in alle godsdiensten , geloofssystemen en esoterische stromingen .Het is de energetische spil in de evolutionaire processen in Bewustzijn die zich in alle godsdiensten en spirituele en esoterische stromingen manifesteert. De centrale kracht in de menselijke evolutie die alle godsdiensten verenigt . In het esoterisch Christendom werd de symbolische en mystieke betekenis behouden die de verhalen tot in de vroege middeleeuwen hadden . De kennis werd doorgegeven in zogenaamde mysteriescholen. waar mensen een intensieve weg van spirituele bewustwording en geestelijke vernieuwing konden gaan. De weg die werd bewandeld was de terugkeer naar het ware Zelf. Dan wordt er een geestelijk lichaam opgebouwd dat als uitdrukking van de Geest onsterfelijk is.

De cyclus van midwinter naar midzomer

De weg naar binnen begint bij Midwinter en eindigt bij Midzomer.

Het Kerstverhaal is het begin van de cyclus. Het verhaal vertelt op symbolische wijze over de geboorte van het Licht in de wereld en in ons eigen hart . Het afleggen van de innerlijke weg van de aardse Jezus naar de kosmische Christus; de weg van het afgescheiden Ik naar het allesomvattende Godes-Ik .

De cyclus vervolgt met het verhaal van de Drie Koningen, dat vertelt over de rijkdom en magie van aardse ondersteuning : de helende , ondersteunende en transformerende krachten van aardse grondstoffen. Als de Ster van Bethlehem op 6 januari stil staat boven de geboortegrot, kunnen de magische eigenschappen van wierook, mirre en goud ook door ons ontvangen worden.

De drie Wijzen uit het Oosten ontmoeten in Jeruzalem ook het boze, maar zij zijn zo vervuld van lichtkracht, dat het hen niet raakt en ze het zelfs niet herkennen . Een engel moet hen daarop wijzen in een droom en dan gaan zij langs een andere weg naar hun land terug.

Bij het driedaagse feest van Carnaval krijg je gelegenheid om op symbolische wijze je aangenomen identiteiten af te leggen en te spelen met afgewezen identiteiten. Je trekt een kostuum aan dat je in het gewone leven niet draagt en ook niet wilt dragen . Een confrontatie met de ‘onderwereld’ in jezelf. Door het dragen van maskers wordt dat element van verstoppen en vermommen nog versterkt. Een kans om het mentale verhaal van je Ego niet meer te voeden en koesteren , het verhaal dat je “iemand bent die dit en dat wel en dit en dat niet is ” Om het innerlijk verhaal van het ego te verliezen in de roes van het carnavalsfestijn.

Met aswoensdag word je voorbereid op de lijdensweg van het sterven van het ego

Het Paasverhaal vertelt vervolgens over de mogelijkheid om het ego te laten sterven door hangend aan het kruis alle sensaties zonder oordeel te ervaren in innige verbondenheid en onvoorwaardelijke Liefde voor alles-wat-is. Stervend aan het ego ga je door een proces dat de dood overwint en transformeert tot een vernieuwd geestelijk lichaam . Als deze weg in je eigen innerlijk tot leven wordt gewekt kan de opstanding plaats vinden, de terugkeer naar het Ware Zelf, de Christus in jou.

Het verhaal van Hemelvaart vertelt vervolgens over de mogelijkheid om het in ruimte en tijd begrensde aardse Bewustzijn te laten reizen naar het onbegrensde onbelichaamde Bewustzijn in het eeuwigdurend Nu.

Met Pinksteren vindt tenslotte de persoonlijke verbinding met Christus plaats. De wind steekt op. Er verschijnen vurige vlammen van de Geest boven de hoofden van de leerlingen en de van Christus uitgaande Heilige Geest daalt in hen neer . De Heilige Geest is het actieve, scheppende aspect van de Christusenergie. Het is datgene wat als ‘het Woord’ de wereld heeft geschapen en haar draagt en ordent. Opnieuw vindt een diepe transformatie plaats . Als de leerlingen mensen toespreken en genezen ervaren ze dat Christus door hen heen spreekt en werkt. Bij ieder op een eigen wijze… ‘Niet ik, maar Christus in mij’

Vier het leven

Geschreven door: Christina van Stroe

Lente Equinox - Ostara

Lente OstaraMet de Lente equinox staat de Zon loodrecht boven de evenaar. Op dat moment kunnen we afscheid nemen van de winter en de lente verwelkomen, die duurt tot aan de Zomerzonnewende van 21 juni. De zomer duurt tot de Herfstequinox, die weer gevolgd wordt door de Winterzonnewende. Op de equinoxen van maart en september ontvangen beide halfronden van de Aarde evenveel zonlicht. ‘Equinox’ is Latijns voor ‘gelijke nacht’. Op deze twee dagen is de dag ongeveer even lang als de nacht, zo’n twaalf uur elk. Het zijn de twee dagen per jaar dat de Zon precies in het oosten opkomt, precies in het westen ondergaat en als je op de evenaar zou staan , zou je de Zon recht boven je hoofd zien.

Zo wisselen de seizoenen elkaar al miljoenen jaren af. We kennen vier seizoenen doordat de aarde zo'n 23,5 graden helt. Hierdoor zijn het noordelijk en het zuidelijk halfrond gedurende het jaar beurtelings naar de Zon gericht. In onze noordelijke streken varieert de positie van de Zon aan de hemel zo sterk dat we van vier seizoenen spreken, terwijl er in de tropen maar twee jaargetijden zijn. Op de Noordpool is de lente-equinox het begin van een periode van zes maanden licht, terwijl op de Zuidpool zes maanden van duisternis aanbreken.

Verder lezen

Een perfecte balans

Nu dag en de nacht precies even lang zijn, is er even een perfecte balans . Geen wonder dat de Lente- equinox bij de Natuurvolkeren beschouwd werd als een van de energetisch krachtigste momenten. Elke levensvorm vult zich met de frisse geur van levenslust. Overal ontwaakt de natuur vol geuren en kleuren, sappen beginnen weer te stromen en langzaam maar zeker wordt alles- wat- is vervuld met nieuwe levenskracht. De hartslag van het land wordt sterker en sterker en een nieuwe periode van vruchtbaarheid en overvloed breekt aan. Mensen die in het verleden afhankelijk van jacht en landbouw waren, hoefden niet meer zo spaarzaam met hun voorraden om te gaan en dat werd uitbundig gevierd. Een lentefeest vol rituelen om Moeder Aarde te eren en al haar wateren te danken.

Zaaien voor een nieuw begin

Om middernacht is er een energetische overgang waarbij de Zon het dromerige en heldervoelende en passieve teken Vissen verlaat om het vurige, energieke, intuïtieve en initiatiefrijke krachtenveld van Ram in te gaan.

De initiatiefrijke energie van Ram brengt impulsen om alles wat in de Aarde verborgen en levensvatbaar is, te laten ontkiemen en te laten groeien en bloeien. Het is tijd om te zaaien. Zaaien van bloemen, planten en kruiden die vlinders, bijen, insecten en wijzelf nodig hebben om te kunnen voortbestaan. Zaaien van mogelijkheden om de unieke eigenschappen van jouw levensvorm tot uitdrukking te brengen. Zaaien van Liefde, van hartelijkheid, vriendelijkheid en mededogen om een wereld te creëren waarin elk wezen welkom en veilig is.

De lentegodin Ostara

De Germanen vierden hun lentefeesten vanaf de Nieuwe Maan met een afsluiting met Volle Maan. Een hoogtepunt vormde de dag van de Lente equinox. De terugkeer van de lente Godin Ostara na haar lange winterslaap. Ostara, de lieflijke Godin van de stralende morgen en het stijgende licht. De naam Ostara slaat op het Oosten, de richting waar de Zon op komt en symboliseert de overwinning van het licht op het donker. Ostara is dan ook een lieflijke, blijmoedige en heilzame verschijning. Ostara is ook de Godin van heilig bronwater, jeugd en schoonheid. Men ging er vanuit dat water dat met Ooster uit een bron werd geput mysterieuze krachten bevat, die schoonheid en eeuwige jeugd brengt.

Ostara staat ook bekend onder de naam Oestara, waarin het woord oestrogeen zit, het vrouwelijke hormoon dat is verbonden met de vruchtbaarheidscyclus. Tijdens het feest ter ere van Ostara werden de eieren rood gekleurd als het bloed van de menstruatie. Vreugdevuren werden ontstoken.

Er werden rituele rondgangen gehouden rond de akkers om de vruchtbaarheid te stimuleren. Jonge sprietjes die in de akkers opdoken werden geplukt en in het oude bedstro gestoken om zo de vruchtbaarheid van de oude oogst te verbinden met de vruchtbaarheid van de nieuwe oogst. Groene twijgen werden in huis opgehangen. Om de komst van het licht te vieren werd een boom rond gedragen met in de top een haantje, het dier dat bij zonsopkomst de nieuwe dag aankondigt.

Kerstening

In het verre verleden werd in Nederland ook ‘Ooster’ gevierd, maar de verhalen over Godin Ostara werden door de kerk gekerstend en gelijkgesteld aan het Joodse Pesach, dat vervolgens Pasen werd. Niet alleen is Ooster verdwenen, om praktische redenen werd de meteorologische lente op 1 maart gesteld tot 1 juni.

Het Ostarafeest heeft echter zo’n diepgewortelde traditie, dat het Christendom er niet in is geslaagd om het helemaal uit te roeien en in het Paasfeest zitten nog tal van heidense elementen. Het eieren verven en zoeken is er één van, maar ook de Palmpasen stok met het broodhaantje in top.

De lente vieren

Energetisch gezien is dit een behulpzame dag om met behulp van rituelen Bewustzijn te onderzoeken. Om gewaar zijn van wie je werkelijk bent. Om te (h)erkennen dat je zelf de schepper bent van je universum, je creëert met je gedachten zelf je ervaringen. Je bent slechts een druppeltje in de oceaan van de vader/moedergrond van al het Zijn maar hebt tegelijkertijd alle eigenschappen en kwaliteiten van de oceaan.

Er zijn veel dingen die je kunt doen alleen of samen, bijvoorbeeld:

 • Versier je huis met groene takken
 • Maak een lente-seizoentafel
 • Schep een ruimte waarin je kunt dansen en zingen en je dankbaarheid kunt betuigen aan schepper en schepping. In het bijzonder aan Moeder Aarde, die je voedsel en onderdak verschaft en aan de Lente godin Ostara.
 • Trek godinnenkleding aan die de lieflijkheid, levenskracht, levenslust en scheppende kracht van Ostara symboliseert.
 • Benut de elementkrachten om de viering te ondersteunen door een plek te maken met een steen voor het element aarde; een kommetje water voor het element water; een kaars voor het element vuur en een wierookstokje voor het element lucht.
 • Zaai op zo veel mogelijk geschikte plekken biologisch zaad van bloemen en kruiden die insecten aantrekken en geef zaadzakjes cadeau.
 • Maak in de avond een vreugdevuurtje in een vuurpot.
 • Schrijf briefjes of maak kleine cadeautjes voor mensen die wat ondersteuning nodig hebben.
 • Maak en loop een labyrint als symbool voor de weg naar je hart, als een spiegel van je levenspad.
 • En vooral: Dans tot je de dans bent.
Je ego stil is geworden
zodat het hogere Zelf zich kan realiseren
Het Zelf realiseren
is de laatste nachtmerrie
van het ego
want als je er eenmaal bent
kun je niet meer terug
aan die gelukzaligheid zit je vast
tot in alle eeuwigheid…

Geschreven door: Christina van Stroe

Palmpasen en het begin van de stille week

Esoterisch christendom

Zondag is het ook Palmpasen. Palmpasen is een uitbundig feest, waar de binnenkomst van de Christus in Jeruzalem gevierd wordt. Juichende en stralende mensen met wapperende palmbladen, zoals ook de natuur straalt en juicht. De takken van de palmboom werden al bij de natuurvolkeren bij de lentefeesten gebruikt als symbool van de terugkerende Zon. Het is lente en de Aarde ademt uit.

Verder lezen

Bij de beschrijving van de intocht in Jeruzalem heeft het Zonnewezen van de Christuskracht zo’n grote invloed op de omgeving, dat het volk in feestelijke beroering wordt gebracht. Toen de inwoners van Jeruzalem Jezus op een ezel zagen naderen, zagen zij in hem de koning, de afstammeling van hun grote koning David. Sinds oeroude tijden is de ezel het symbool van het fysieke lichaam als drager van de Geest, van Bewustzijn. Een ezel is weliswaar moeilijk te mennen en kan erg koppig zijn, maar hij heeft een groot uithoudingsvermogen en in moeilijk begaanbaar land kan de mens op zijn slimheid en doorzettingsvermogen vertrouwen. Franciscus van Assisi, die zon, maan, sterren, mensen en dieren beleefde als zijn broers en zusters, noemde zijn eigen lichaam: ‘Broeder Ezel’.

De liefdeskracht

Het Wezen van de liefdeskracht wordt in het christendom Christus genoemd. De Christuskracht is echter de scheppende kracht in alle godsdiensten, geloofssystemen en esoterische stromingen. Het is de energetische spil in de evolutionaire processen in Bewustzijn die zich in alle godsdiensten en spirituele en esoterische stromingen manifesteert. De centrale kracht in de menselijke evolutie die alle godsdiensten verenigt . In het esoterisch christendom werd de symbolische en mystieke betekenis behouden die de verhalen tot in de vroege middeleeuwen hadden. De kennis werd doorgegeven in zogenaamde mysteriescholen. waar mensen een intensieve weg van spirituele bewustwording en geestelijke vernieuwing konden gaan. De weg die werd bewandeld was de terugkeer naar het ware Zelf. Dan wordt er een geestelijk lichaam opgebouwd dat als uitdrukking van de Geest onsterfelijk is.

De symbolische betekenis van het Paasfeest

In de natuur komt ieder jaar de lente vanzelf. De innerlijke betekenis van de lente van Pasen moet echter bewust ontdekt worden. De weg naar binnen begint bij Midwinter en eindigt bij Midzomer.

Het kerstverhaal is het begin van de cyclus. Het verhaal vertelt op symbolische wijze over de geboorte van het Licht in de wereld en in ons eigen hart . Het afleggen van de innerlijke weg van de aardse Jezus naar de kosmische Christus; de weg van het afgescheiden Ik naar het allesomvattende Godes-Ik .

De cyclus vervolgt met het verhaal van Driekoningen, dat vertelt over de rijkdom en magie van aardse ondersteuning: de helende, ondersteunende en transformerende krachten van aardse grondstoffen. Als de Ster van Bethlehem op 6 januari stil staat boven de geboortegrot, kunnen de magische eigenschappen van wierook, mirre en goud ook door ons ontvangen worden. De drie Wijzen uit het Oosten ontmoeten in Jeruzalem ook het boze, maar zij zijn zo vervuld van lichtkracht, dat het hen niet raakt en ze het zelfs niet herkennen . Een engel moet hen daarop wijzen in een droom en dan gaan zij langs een andere weg naar hun land terug.

Bij het driedaagse feest van Carnaval krijg je gelegenheid om op symbolische wijze je aangenomen identiteiten af te leggen en te spelen met afgewezen identiteiten. Je trekt een kostuum aan dat je in het gewone leven niet draagt en ook niet wilt dragen . Een confrontatie met de ‘onderwereld’ in jezelf.

Met Aswoensdag word je voorbereid op de lijdensweg van het sterven van het ego

Het Paasverhaal vertelt over de mogelijkheid om het ego te laten sterven door hangend aan het kruis alle sensaties zonder oordeel te ervaren in innige verbondenheid en onvoorwaardelijke Liefde voor alles-wat-is. Stervend aan het ego ga je door een proces dat de dood overwint en transformeert tot een vernieuwd geestelijk lichaam . Als deze weg in je eigen innerlijk tot leven wordt gewekt kan de opstanding plaats vinden, de terugkeer naar het Ware Zelf, de Christus in jou.

De stille week

Het Paasfeest kent een beweeglijke datum, na de lente-equinox moet het eerst Volle Maan geweest zijn , want een afnemende Maan geeft sterkere kiemkracht. In de tijd van de afnemende Maan valt Pasen op de eerstvolgende zondag. Elke Volle Maan heeft een aanzienlijke invloed op natuurlijke fenomenen. De maankracht hangt samen met geboorte, met het telkens vernieuwen van het leven. Dat levenshernieuwing in het voorjaar in de menselijke natuur anders werkt dan bij planten en dieren wordt gesymboliseerd door het Paasfeest.

In de verhalen rond Palmpasen, Goede Vrijdag en Pasen wordt de ontwikkelingsweg van de menselijke evolutie symbolisch weergegeven. De bestemming van ieder mens is de intocht van het liefdevolle en onsterfelijke Christuswezen in het hart en de ziel van de mens.

Wat in de oude mysteriën als innerlijke beelden van de godenwereld werd beleefd, vindt nu als een menselijke fysieke gebeurtenis plaats. In de drie jaren na de doop in de Jordaan heeft het Zonnewezen van de Christuskracht zich stapsgewijze steeds inniger verbonden met het lichaam van Jezus en de onmetelijke kracht van het Zonnewezen begint ook in de omgeving merkbaar te worden. De kracht werkt in op de astraallichamen van zieken, manifesteert zich ook in het etherische gebied en bij de ‘verheerlijking op de berg’ hebben drie van de apostelen kunnen schouwen hoe de Christuskracht het lichaam van Jezus transformeert.

Opstanding

Het begrip “Opstanding” kan ook gezien worden als een beweeglijk proces, een metamorfose , een herrijzenis uit een verstarde toestand waaruit iets nieuws geboren wordt . Een symbool van het feit , dat de mens in staat is om zelfstandig en op unieke eigen wijze elke levenscrisis te overwinnen.

Het begrip “Opstanding” wordt in het Paasfeest gezien als een mysterie, dat ervaren kan worden door de mens die dieper heeft leren schouwen en de mogelijkheid ziet , dat uit het stoffelijk lichaam een doorgeestelijkt lichaam kan evolueren. De scheppende , liefdevolle en onsterfelijke Christuskracht was in de mens Jezus zo sterk , dat deze de vormkrachten van het lichaam kon bewaren door de dood heen. Deze vorm werd na de opstanding zichtbaar als een lichtgestalte, zoals ook de eerste mens een lichtgestalte was. Als Zonnewezen doortrekt de Christus energie nu de stoffelijke Aarde met licht en ieder die daar voor open staat.

Een nieuw ‘collectief’ bewustzijn

Bij het ontwikkelen van ook een nieuw collectief bewustzijn worden we kosmisch ten diepste ondersteund . Saturnus kwam vorig jaar januari in Waterman na zijn conjunctie met Pluto. Vanaf dat moment loopt Saturnus vooruit op Pluto en effent als het ware de weg tot op 23 maart 2023 ook Pluto Waterman binnen gaat. Door de grote conjunctie tussen Pluto, Saturnus en Jupiter die zich verspreid over het hele jaar 2020 heeft afgespeeld zijn gemeenschapszin, gelijkheid en rechtvaardigheid steeds belangrijker thema’s aan het worden. Alles wat verborgen ligt op het gebied van machtsmisbruik, manipulatie, onrechtvaardigheid en onderdrukking komt nu aan het licht.

Zo’n geconcentreerd samengaan van drie langzame planeten brengt in sociaal maatschappelijk opzicht een belangrijke periode van verandering , zowel economische, politieke, financiële als sociale veranderingen. Door de deelname van Jupiter aan de conjunctie wordt extra energie aan de processen toegevoegd, veelal in de vorm van creatieve ideeën, een langetermijnvisie en een enorm potentieel aan mogelijkheden.

Voorbereiding op je eigen opstanding

Als voorbereiding op het opstandingfeest kun je als je wilt morgen bewust gebruik maken van de ondersteuning van de kosmische energetische krachten van deze Volle Maan. De vreedzame en harmoniserende Weegschaal energie en de initiatiefrijke en intuïtieve Ramenergie kan moeiteloos door werken in de kern van je ziel als je dit toestaat . De energie is heel voelbaar en ondersteunt je ook om af te stemmen op je geestelijke wezen. Als geestelijk wezen besta je als onbegrensd Bewustzijn , buiten vergankelijkheid , buiten afgescheidenheid en dualiteit , buiten dimensies van ruimte en tijd in een Eeuwigdurend Nu.

Omdat het voeden van je zowel je fysieke, als astrale en etherlichaam met liefdevolle waardering met behulp van de Volle Maan moeiteloos gaat, zou je dat morgen als een doelbewuste oefening kunnen doen.

Het oefenen van waardering

We hebben zowel vernietigende als opbouwende krachten in ons en buiten ons Net zoveel goedheid als slechtheid. Als het licht in ons en buiten ons toeneemt, wordt ook de schaduw groter. We kunnen een fysieke werkelijkheid immers alleen via dualiteiten ervaren. Door geen weerstand meer te bieden alles-wat-is en alles zonder uitzondering te waarderen precies- zoals – het is , kom je zelf ook in de geestelijke gesteldheid van het Zonnewezen van de Christus waarin je moeiteloos en onvoorwaardelijk lief hebt.

Als je wilt kun je morgen de kracht van de Volle Maan benutten om bewust elke invloed op je fysiek-emotionele systeem te gaan waarderen en de waardering uit te breiden . Wellicht In het bijzonder de invloed van het coronavirus op je eigen emotionele systeem en hoe je de huidige sociaal- maatschappelijke werkelijkheid ervaart en beoordeelt

Je zult daarbij de kosmische ondersteuning vinden om het proces moeiteloos te laten verlopen. Zoek een rustig plekje en een comfortabele houding:

1. Adem een paar keer diep in en uit vanuit je buik en blijf de buikademhaling toepassen

2. Richt je aandacht op iets op iemand waar je kritiek op hebt

3. Merk elk onderdeel op wat je daar niet aan bevalt

4. Waardeer dit onderdeel

5. Waardeer het nog een beetje meer

6. Intensiveer je waardering nog wat verder

7. Intensiveer je waardering nog meer tot je voelt dat dit onderdeel licht wordt

Ga door tot jouw wezen is doortrokken van Liefde en Licht.

Geschreven door: Christina van Stroe

Pasen

Pasen esoterisch christendom
Pasen - Szabó Norbert

In de Paasnacht wordt de opstanding uit de dood gevierd. De scheppende, liefdevolle en onsterfelijke Christuskracht was in de mens Jezus zo sterk, dat deze de vormkrachten van het lichaam kon bewaren door de dood heen. Deze vorm werd na de opstanding zichtbaar als een lichtgestalte, zoals ook de eerste mens een lichtgestalte was. Als Zonnewezen doortrekt de Christus energie nu de stoffelijke Aarde met licht en ieder die daar voor open staat.

In het 'Esoterisch Christendom' dat haar aansluiting vindt bij de mysteriegodsdiensten uit de oudheid en de gnostische filosofieën over de bewustzijnsontwikkeling van de mens, ligt in de symboliek van de Stille Week het geheim besloten van de transformatie door de Christuskracht van de mens Jezus in een onsterfelijk goddelijk wezen.

Verder lezen

In de verhalen rond Palmpasen, Goede Vrijdag en Pasen wordt de ontwikkelingsweg van de menselijke evolutie symbolisch weergegeven. De bestemming van ieder mens is de intocht van het liefdevolle en onsterfelijke Christuswezen in het hart en de ziel.

De evangeliën over het handelen van Jezus kun je lezen als beschrijvingen van innerlijke ervaringen die werden opgedaan in de ziel tijdens zijn inwijdingsweg. Wat in de oude mysteriën als innerlijke beelden van de godenwereld werd beleefd, vindt nu als een menselijke fysieke gebeurtenis plaats. In de drie jaren na de doop in de Jordaan heeft het zonnewezen van de Christuskracht zich stapsgewijs steeds inniger verbonden met het lichaam van Jezus en de onmetelijke kracht van het zonnewezen begint ook in de omgeving merkbaar te worden. De kracht werkt in op de astraallichamen van zieken, manifesteert zich ook in het etherische gebied en bij de ‘verheerlijking op de berg’ hebben drie van de apostelen kunnen schouwen hoe de Christuskracht het lichaam van Jezus transformeert.

De Stille week

De Stille week begon met Palmpasen. De palmboom was bij de natuurvolkeren al een symbool bij de lentefeesten ter ere van de terugkerende zon: juichende en stralende mensen met wapperende palmbladen. Dit juichen en stralen wordt gedeeld met het juichen in de natuur, de aankomende lente, de aarde ademt uit. In het Christendom werd met takken van de palmboom de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem gevierd. Bij de beschrijving van de intocht in Jeruzalem heeft het Zonnewezen van de Christuskracht zo’n grote invloed op de omgeving, dat iedereen in feestelijke beroering wordt gebracht.

Met Goede vrijdag- werd het lijden, de kruisiging en de dood herdacht. Hangen aan een kruis is een metafoor voor het bewust volledig ervaren van alles wat in je bewustzijn komt: het verhaal over je ego, je weerstanden en verlangens op het gebied van fysieke sensaties en emoties. Alles wat volledig ervaren wordt lost immers op. Juist als je gelooft dat je de pijn van het leven of in je fysieke lichaam niet meer kunt verdragen, maar je blijft doelbewust ervaren, je blijft voelen hoe het voelt zonder oordeel, dan kom je aan de grens en vindt er een transformatie plaats.

Dan komt Bewustzijn in de geestelijke gesteldheid van het Zonnewezen van de Christus en kan de opstanding uit de dood plaats vinden.

Hij is waarlijk opgestaan

Dat is het uitzicht en inzicht dat ons geschonken wordt in de verhalen over wat er tweeduizend jaar geleden met Pasen gebeurde. De ervaring van dat tijdloze stille moment, waar de mens Jezus stierf en als onsterfelijke wezen weer opstond. Als Zonnewezen doortrekt de Christus energie nu de stoffelijke Aarde met licht. Doortrekt jouw innerlijk wezen als je daar voor open staat

Geschreven door: Christina van Stroe

Beltane

Beltane Vrijschool

Het feest van Beltane begint wanneer de Zon op 30 april om 21.04 uur onder gaat. Het bevindt zich tussen de Lente equinox en de Zomerzonnewende en is het feest van vruchtbaarheid en bevruchting. Het was een van de belangrijkste feesten in de Keltische cultuur. Er werden grote vreugdevuren gemaakt om de God Bel te vragen de gewassen te laten groeien en het vee tegen ziekten te beschermen Het feest was wijd verspreid, van Engeland tot Noord-Italië.

Verder lezen

Dansen rond de meiboom

De jonge mannen gingen in de nacht langs de huizen van huwbare meisjes. Zij plaatsten daar takken in de tuin met ieder een eigen betekenis. Er werd een groot feest gevierd waar jonge vrouwen zich lieten ontmaagden als een stimulans voor de vruchtbaarheid van moeder Aarde. Na de ontmaagding werden bloesemtakken mee terug genomen om de huizen te versieren. De paren dansten rond de meiboom , sprongen over vuren om vruchtbaarheid te stimuleren en het vee werd tussen de vuren door gedreven.

Magische nacht

Keltische en Germaanse stammen woonden door elkaar heen en in de Germaanse cultuur werd de nacht van 1 mei gezien als het heilig huwelijk van Wodan en Freya. In deze nacht werden heksen verondersteld op hun bezem naar verzamelplaatsen te vliegen.

Het is het een magische nacht, waarop de grenzen tussen de normale werkelijkheid en de Andere Wereld vervagen en er wonderlijke dingen kunnen gebeuren. Anders dan tijdens Samhain, wanneer de doden toegang hebben tot het rijk der levenden, kunnen nu de levenden hun wereld verlaten en het dodenrijk of het elfenrijk bezoeken.

Kerstening

De christelijke kerk heeft dit feest gekerstend. De kerk geloofde dat heksen tijdens Beltane op heuvels bijeen kwamen om een duivelse sabbat te vieren. De Beltane nacht werd de Walpurgisnacht, genoemd naar abdis Walpurga, die de vermeende heksen op de brandstapel zette. Zij werd heilig verklaard als beschermpatroon tegen hekserij.

Mariamaand

Omdat de verering voor heidense Godinnen en de de losbandige heidense vieringen niet de kop konden worden ingedrukt, werd door de kerk in de 18de eeuw de meimaand uitgeroepen tot Mariamaand. Maria werd gezien als beschermvrouwe van vruchtbaarheid en bevruchting. Daarbij werd de tekst van het Hooglied- waarin de bruid “een lelie tussen de distelen en een appelboom onder de bomen van het woud “wordt genoemd- op Maria betrokken.

Dag van de arbeid

In Nederland is het inmiddels een bijna vergeten traditie, maar in veel andere landen is de eerste mei nog steeds een erkende feestdag als de Dag van de Arbeid. Die traditie begon in 1890 . Duizenden mensen kwamen die dag in actie voor een achturenwerkdag, betere arbeidsrechten en werkomstandigheden en behoud van de vrede. Het dansen rond de Meiboom werd ook in de arbeidersbeweging een traditie.

Beltane vlecht maken

Beltane vieren is ook een goede gelegenheid om je diepste wezen zo vruchtbaar te maken dat het kan groeien naar Zelfrealisatie, je diepste goddelijke zelf. Het pure “Ik ben “ zonder identiteiten. Het verhaal in je mind loslaten over een ego dat is samengesteld uit “ik ben iemand die dit en dat wel is en dit en dat niet. “

Als je een ritueel zou willen doen, maak dan een vuurtje in een vuurpot en leg bijvoorbeeld twaalf rode draden van anderhalve meter klaar. Begin het ritueel door vier draden te vlechten tot een koord. Maak zo drie koorden en vlecht daar tenslotte één koord van dat om je pols past . Als je klaar bent met vlechten, verzegel je het koord met drie knopen. Daarna bind je Beltane vlecht losjes om je pols heen, waarbij je het afsluit met een knoop.

Tijdens het vlechten kun je een passende mantra of spreuk opzeggen of een lied zingen zodat je het weven van het koord verbindt met je ziel.

Vier het leven!

Geschreven door: Christina van Stroe

Hemelvaart

Etherlichaam Antroposofie
Hemelvaart - Ninetta Sombart

Het verhaal van Hemelvaart vertelt in de esoterische traditie op symbolische wijze over de mogelijkheid om het in ruimte en tijd begrensde aardse Bewustzijn te laten reizen naar het onbegrensde Bewustzijn in het eeuwigdurend Nu.

Hemelvaart is in deze traditie één van de ijkpunten in een cyclus die begint bij Midwinter en eindigt bij Midzomer. Deze mystieke traditie gaat veel verder terug dan de tijd waarin het Christendom en de andere wereldgodsdiensten ontstonden . De traditie voert terug op de Vedische geschriften die aanvankelijk mondeling en vervolgens schriftelijk in het Sanskriet werden doorgegeven. Door alle tijden heen wordt er in deze traditie tot de mensheid slechts één boodschap overgedragen : de Lichtmens .De opstanding van de onsterfelijke geestelijke mens met behulp van de scheppende liefdeskracht die in het innerlijk verborgen is.

Verder lezen

De Lichtmens

Het Wezen van de liefdeskracht wordt in het Christendom Christus genoemd. De Christuskracht is echter de scheppende kracht in alle godsdiensten, geloofssystemen en esoterische stromingen. Het is de energetische spil in de evolutionaire processen in Bewustzijn die zich in alle godsdiensten en spirituele en esoterische stromingen manifesteert.

In het esoterisch Christendom werd de symbolische en mystieke betekenis behouden die de verhalen tot in de vroege middeleeuwen hadden . De kennis werd doorgegeven in zogenaamde mysteriescholen. waar mensen een intensieve weg van spirituele bewustwording en geestelijke vernieuwing konden gaan. De weg die werd bewandeld was de terugkeer naar het ware Zelf. Dan wordt er een geestelijk lichaam opgebouwd dat als uitdrukking van de Geest onsterfelijk is.

De verhalen

De cyclus begint bij Midwinter en eindigt bij Midzomer. Het Kerstverhaal vertelt op symbolische wijze over de geboorte van het Licht in de wereld en in ons eigen hart . Het afleggen van de innerlijke weg van de aardse Jezus naar de kosmische Christus; de weg van het afgescheiden Ik naar het allesomvattende Godes-Ik .

Het verhaal van Drie Koningen vertelt over de rijkdom en magie van aardse ondersteuning: de helende , ondersteunende en transformerende krachten van aardse grondstoffen.

Het Paasverhaal vertelt vervolgens over de mogelijkheid om het ego te laten sterven door hangend aan het kruis alle sensaties zonder oordeel te ervaren in innige verbondenheid en onvoorwaardelijke Liefde voor alles-wat-is. Stervend aan het ego ga je door een proces dat de dood overwint en transformeert tot een vernieuwd geestelijk lichaam . Het verhaal van Hemelvaart vertelt vervolgens over de mogelijkheid om dit vergeestelijkt lichaam te laten reizen naar het onbegrensde onbelichaamde Bewustzijn dat zich bevindt in het eeuwigdurend Nu.

Je essentie en bestemming

De bestemming van ieder mens is de bewuste ervaring dat het liefdevolle en onsterfelijke Christuswezen in je hart en je ziel woont. De kosmische energie van Hemelvaartsdag kun je benutten om je waardering voor alles-wat-is precies- zoals -het- is steeds wat meer te intensiveren. Zo worden de automatische oordelen van het denken achtergrondmuziek en ga je ervaren dat alles is gemaakt van Liefde . Je stroomt in een werkelijkheid van vreugde, schoonheid en harmonie.

Liefde is wat je bent.

Geschreven door: Christina van Stroe

Pinksteren

Pinksteren Esoterisch christendomHet Pinksterfeest heeft net als de andere christelijke feesten haar wortels in de oeroude ‘heidense’ feesten. Mensen leefden nog in en met de natuur en wisten dat alles een ziel heeft en goddelijk is. Er werden verschillende goden en godinnen vereerd, zoals de god van het water, van de wind, van de zee; de godin van de aarde, van de liefde, van de lente. Om de goden te vriend te houden werden er feesten voor hen gevierd.

Pinksteren was één van die feesten: een vruchtbaarheidsfeest. Het zaad is al in het vroege voorjaar gezaaid en ontkiemd; de vegetatie groeit en bloeit, maar de bloesems moeten nog bevrucht worden. Als dat niet zou gebeuren. zou de vegetatie uitbloeien en afsterven.

Verder lezen

Deze impasse tussen de daadwerkelijke bevruchting werd in folkloristische gebruiken over heel Europa wel voorgesteld als “de luilak” die gewekt moet worden. Er werd dan bij het eerste morgenrood zoveel mogelijk lawaai gemaakt, een ritueel dat ook nu nog op veel plaatsen in gebruik is op de zaterdagmorgen voor Pinksteren. Ook werd wel een dorre boom of stropop verbrand.

De pinksterblom

Een ander belangrijk ritueel was de viering van de Pinksterblom. Een meisje dat door de jongemannen van de gemeenschap uit de huwbare meisjes werd gekozen als Pinksterbruid. Ze vertegenwoordigt Moeder Aarde als verleidelijke, vruchtbare vrouw en de bruidegom vertegenwoordigt de vegetatiegod die de bloesems bevrucht. De hele dag werd feest gevierd. De Pinksterblom werd versierd met bloemen of kransen zingend door het dorp rondgedragen . Het ritueel was verbonden met de hoop op rijkelijk bevruchtte akkers en bovendien een mogelijkheid waar huwbare jongens en meisjes elkaar konden ontmoeten, zodat ook daar vruchtbare relaties uit voort zouden kunnen komen.

De Pinksterblom wordt op een aantal plaatsen nog steeds in één of andere vorm gevierd. Ook de vrijescholen vieren dit feest.

Wortels in het Jodendom

Pinksteren heeft haar wortels ook diep in het Jodendom: Sjavoeot, het Wekenfeest. Sjavoeot is zowel een oogstfeest als een diep religieus feest. De Joden vierden elk jaar het binnenhalen van de tarweoogst en dat feest viel vijftig dagen na Pasen. Op de 50e dag na Pesach sloot God met Israël zijn verbond. Aan het einde van die nacht openbaarde God zich met de ramshoorn -de bazuin -in rook en vuur en toen Mozes de berg Sinai afdaalde bracht hij de Tien Geboden mee als wegwijzer hoe te leven.

Uitstorting van de heilige geest

In de tijd dat de christelijke kerk zich begon af te zetten tegen het Jodendom, werden de feesten losgemaakt van hun Joodse wortels en gekoppeld aan data van heidense feesten.

In het christendom wordt met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus herdacht . Op de vijftigste dag van Pasen- tien dagen na Hemelvaart – kwam de beloofde Heilige Geest over de discipelen met rook en vuur. Er ging een week van verplichte rust aan vooraf , bekend als de Heilige Geestweek. Met deze uitstorting wordt het begin van de christelijke kerk gemarkeerd en tot de middeleeuwen was Pinksteren een zeer belangrijk feest. Tot de standaardrituelen behoorden het loslaten van duiven in de kerk, het strooien van blaadjes van pioenrozen en het blazen op de klaroen. Tot in de 20e eeuw was het gebruikelijk om elkaar een Pinkstergroet te sturen.

Pinksteren in de esoterische traditie

De esoterische, mystieke traditie gaat veel verder terug dan de tijd waarin het christendom en de andere wereldgodsdiensten ontstonden. De traditie voert terug op de Vedische geschriften die aanvankelijk mondeling en vervolgens schriftelijk in het Sanskriet werden doorgegeven. Door alle tijden heen wordt er in deze traditie tot de mensheid slechts één boodschap overgedragen. De Lichtmens, de opstanding van de onsterfelijke geestelijke mens met behulp van de scheppende liefdeskracht die in het innerlijk verborgen is.

Het Wezen van de liefdeskracht wordt in het Christendom Christus genoemd. De Christuskracht is echter de scheppende kracht in alle godsdiensten, geloofssystemen en esoterische stromingen .Het is de energetische spil in de evolutionaire processen in Bewustzijn die zich in alle godsdiensten en spirituele en esoterische stromingen manifesteert. In het esoterisch Christendom werd de symbolische en mystieke betekenis behouden die de verhalen tot in de vroege middeleeuwen hadden.

De verhalen

Het Kerstverhaal vertelt over de geboorte van het Licht in de wereld en in ons eigen hart. Het afleggen van de innerlijke weg van de aardse Jezus naar de kosmische Christus; de weg van het afgescheiden Ik naar het allesomvattende Godes-Ik.

Het verhaal van Drie Koningen vertelt over de rijkdom en magie van aardse ondersteuning: de helende, ondersteunende en transformerende krachten van aardse grondstoffen.

Het Paasverhaal vertelt over de mogelijkheid om het ego te laten sterven door hangend aan het kruis alle sensaties zonder oordeel te ervaren in innige verbondenheid en onvoorwaardelijke Liefde voor alles-wat-is. Stervend aan het ego ga je door een proces dat de dood overwint en transformeert tot een vernieuwd geestelijk lichaam .

Het verhaal van Hemelvaart vertelt over de mogelijkheid om het in ruimte en tijd begrensde aardse Bewustzijn te laten reizen naar het onbegrensde onbelichaamde Bewustzijn in het eeuwigdurend Nu.

De Heilige Geest

Het verhaal van Pinksteren vertelt tenslotte over de persoonlijke verbinding met Christus . De wind steekt op. Er verschijnen vurige vlammen van de Geest boven de hoofden van de leerlingen en de van Christus uitgaande Heilige Geest daalt in hen neer.

De Heilige Geest is het actieve, scheppende aspect van de Christusenergie. Het is datgene wat als ‘het Woord’ de wereld heeft geschapen en haar draagt en ordent. Opnieuw vindt een diepe transformatie plaats. Als de leerlingen mensen toespreken en genezen ervaren ze dat Christus door hen heen spreekt en werkt. Bij ieder op een eigen wijze… ‘Niet ik, maar Christus in mij’

Sophia

Het actieve, scheppende aspect van de Christusenergie wordt in het esoterisch christendom Sophia genoemd. Ze vertegenwoordigt de Heilige Geest van de Wijsheid. Het archetype van de spirituele wijsheid, het weten van de ziel. Haar wijsheid berust op inzicht van wat essentieel is, het intuïtieve en heldere weten zonder denken. Haar symbool, de duif, staat voor de Vredige Heilige geest . Ze is gekroond met sterren om haar absolute goddelijkheid aan te geven.

Een pinksterritueel met Sophia

Misschien wil je de komende pinksterdag benutten om een ritueel te doen? Kies dan een rustig moment waarop je niet gestoord zult worden. Ga ontspannen zitten of liggen en doe je ogen dicht. Wees stil en adem diep in en uit vanuit je buik. Haal nog eens diep adem en voel bij het uitademen hoe al je spanning als een lange draad via je voetzolen uit je lichaam wordt getrokken. Haal nog eens diep adem tot je voelt dat je tot in al je vezels ontspannen bent. Visualiseer dan een gouden Zon boven je hoofd. Draai je kruin- chakra wat verder open alsof het een lens van je fototoestel is. Laat de zon boven je hoofd haar stralen zenden naar dit chakra en vul elke cel van je lijf er mee op tot je helemaal van goud voelt en een weldadige warmte zich in je verspreidt. Zoek nu de plaats in je innerlijk waar de godin Sophia woont. Voel hoe de zwangere Sophia je de inhoud van haar beker met wijsheid aan biedt, de wijsheid die innerlijke vrede en eenheid brengt. Identificeer je met Sophia, voel hoe het voelt om Sophia te zijn, vul je helemaal met haar essentie op. Begroet haar, omhels haar, kus haar en bedank haar. Dans, dans, als Sophia tot je de dans geworden bent.

Voel hoe je nu van iedereen en alles de essentie kunt ‘verstaan’. Luister naar die hele zachte tedere innerlijk stem die het nieuwe aan kondigt van datgene wat zich wil manifesteren in de wereld. Het is de viering van de liefdeskracht die verdeeldheid en gescheidenheid wegblaast die de sluier oplicht. Geef de beker van Sophia een ereplaats in je innerlijk zodat je er altijd en overal makkelijk bij kunt. LIEFDE IS WAT JE BENT.

Geschreven door: Christina van Stroe

Zomer Zonnewende

Zomer Zonnewende

Wat een Licht! Wat een feest! Maandag 21 juni is om 5.33 uur de Zonnewende van Midzomer. De Zon staat dan aan zijn hoogste punt aan de hemel: het punt van de kortste nacht en de langste dag. De Zon gaat pas om 22.04 uur onder en komt dinsdag om 5.20 uur al weer op.

De Zonnewende is de gebeurtenis waarbij de Zon de noordelijkste of zuidelijkste positie bereikt vanaf de Aarde gezien. De wendes zijn overal op Aarde op hetzelfde moment. De positie wordt gemarkeerd door de beide keerkringen: de Kreeftskeerkring in het noorden en de Steenbokskeerkring in het zuiden. De Zon staat dan precies boven de betreffende keerkring. Daarna begint de Zon zijn weg terug naar het zuiden , de dagen worden langzaam maar zeker weer wat korter en de nachten langer De cyclus begint weer opnieuw op 21 december bij de Zonnewende van Midwinter.

Verder lezen

Magische nacht

De Zomerzonnewende wordt in vele plaatsen over de hele wereld gemarkeerd door eeuwenoude steencirkels of tunnelachtige passages waardoor licht alleen tijdens de Zonnewende schijnt. Dit laat zien dat mensen deze dag altijd al zo belangrijk vonden, dat ze de moeite namen om de Zonnewende te kunnen voorspellen en vastleggen. Midzomer wordt eveneens door de eeuwen heen gezien als een magische nacht, waarin het onmogelijke mogelijk zou kunnen worden.

Het zielewezen van de Aarde en al haar levensvormen wordt in de dagen rond de Zomerzonnewende optimaal doordrenkt met de kracht van de Zon . Behulpzaam om diep te schouwen in de mystieke geheimen van de schepping. De sluier tussen hemel en de aarde is nu meer doorlaatbaar dan anders en de kosmische liefdeskracht die zorgt voor rijping kan moeiteloos door werken in de kern van je ziel. De energie is heel voelbaar en ondersteunt je om af te stemmen op je geestelijke wezen. Als geestelijk wezen besta je als Gewaarzijn, als onbegrensd Bewustzijn, buiten vergankelijkheid, buiten afgescheidenheid en dualiteit, buiten dimensies van ruimte en tijd, in een Eeuwigdurend Nu.

Wees stil, adem diep in en uit en voel hoe het voelt om jezelf in het hart van de goddelijke schepping als een goddelijk schepsel te ervaren.

Leestips:
Zo vieren wij Sint Jan
De Sint-Janstijd in het ritme van het jaar.

Overgangsrituelen van midzomer

Van oudsher vieren mensen het wisselen van de seizoenen met feest en ritueel. Overgangsrituelen en seizoensfeesten zijn ankerpunten. Ze geven ons tijd om bewust van de ene fase in de andere te glijden en bewust te worden van wat wezenlijk is. Ze maken het mogelijk om gebeurtenissen boven het alledaagse uit te tillen en ze intens te ervaren. Rituelen scheppen verbondenheid over generaties heen.

Elke overgang is een breukmoment. Elke overgang gaat over afscheid en begin, over winst en verlies. Rituelen markeren verandering en helen de breuk. Met seizoensfeesten kunnen we zowel de overgang van het ene naar het andere seizoen vieren als onze eigen individuele overgang naar een groter bewustzijn. Ze helpen onze emoties te doorleven en ons aan nieuwe situaties aan te passen.. Door te vieren kunnen we ons intenser verheugen over de schoonheid en het mysterie van het aardse bestaan.

Het Litha-feest, feest van rijping

Lang voor het Christendom vierden de oude Germanen het Litha feest op de Zomerzonnewende. Litha was een uitbundig vrolijk jaarfeest. Met Litha bereikt immers alles een hoogtepunt. De Zon verwarmt de Aarde optimaal, zodat de vruchten die zij draagt over kunnen gaan in rijping . Het feest van de Zonnegod die Moeder Aarde streelt. Het feest van geboorte en wedergeboorte.

Tijdens de Zomerzonnewende werd moedergodin Ana vereerd. Zij symboliseert de gulle, warme, levenslustige moeder die haar armen wijd opent om levensvormen te baren, te ontvangen, te koesteren, te beschermen en tot rijping te brengen. De ontvangende en gevende schoot van de Godin is onontbeerlijk om de levenscyclus mogelijk te maken. Het is de energie van Kreeft, waar de Zon na middernacht in schuift.

Tijdens dit feest werd veel geluid gemaakt om de boze geesten te verdrijven, die de oogst zouden kunnen bedreigen. Er werd muziek gemaakt in de vorm van drums, zang en dans. De midzomervuren werden aangestoken voor reiniging en bescherming en de verwachting dat de Zon zijn warmte lang genoeg zou behouden om een goede oogst te ontvangen. Om geluk af te dwingen werd er door de vuren gesprongen en werden lantaarns rond de huizen gehangen. Bosjes kruiden werden bij deuren gehangen om het kwaad af te weren.

Litha vormt een keerpunt in de cyclus

Het tijdstip markeert tevens de overgang naar de donkere tijd van het jaar. Naast de uitbundige vreugde waren er ook bezinningsrituelen zoals de strijd tussen de Eikkoning van het wassende licht-en de Hulstkoning van het afnemende licht). De twee gaan een gevecht aan en vanzelfsprekend wint de Hulstkoning, zodat hij het rijk regeert tot Yule, wanneer hij plaats maakt voor het wedergeboren Kind van het licht, de jonge Eikkoning.

Het idee van Koningen die elkaar doden is een krachtig magisch beeld. Als de Hulst Koning de Eik Koning verslaat, is dat niet een letterlijke dood. Het betekent een verschuiving in de balans van kracht. De Eik Koning heeft slechts het toneel verlaten tot hij weer kan terugkomen. Dit symboliseert dat de dood niet slecht of kwaadaardig is, maar een noodzakelijke transformatie.

Sint Jan

Het gekerstende feest van de Zomerzonnewende is St. Jan. Ooit viel de Zonnewende van Midzomer volgens de juliaanse kalender op 24 juni. De juliaanse kalender is een Romeinse kalender die gebruikt werd in het grootste deel van de christelijke wereld, maar die geleidelijk aan verdrongen werd door de gregoriaanse kalender, waar de Zonnewende op 21 juni valt. Tegen die tijd was het Midzomerfeest al zo verbonden met het Sint-Jansfeest, dat het begrip Midzomer in veel landen nog wordt verbonden met 24 juni. Ook bij het gekerstende feest St Jan schreef men grote krachten aan het vuur toe. Half verkoolde resten en de as van het vuur werden de volgende dag verzameld en meegenomen om voor genezende en heilbrengende doeleinden gebruikt te worden. Een deel werd in het haardvuur gestrooid om de kracht van het Sint-Jansvuur op de eigen haard over te brengen. Een ander deel werd door het veevoer gemengd of over de akkers gestrooid.

Je eigen ritueel

Heb je er zin in om deze magische avond ritueel te vieren? Met zielsverwanten, maar in je eentje kan natuurlijk ook. Suggesties:

 • Maak voor je hoofd een krans van gras met daarin wilde bloemen gestoken.
  Bindt een bosje kruiden samen en hang deze boven je deur om met de heerlijke geuren het goede aan te trekken
 • Bak koekjes voor de elfjes en leg er op een elfenplek wat voor hen neer.
 • Kies een boom uit die je voortaan tot je Heilige Boom maakt , schrijf en declameer bij de boom een gedicht dat weergeeft hoe je de boom lief hebt en bewondert
 • Maak een vuurtje in een korf of vuurpot.
 • Dans en zing rond het vuur tot je de dans en het lied geworden bent
 • Schrijf een zegening op of beeldt haar uit op iets van natuurlijk materiaal zoals een stukje boomschors
 • Offer je zegening in het midzomervuur
 • Verzamel de volgende morgen de as uit het vuur voor helend en heilbrengend gebruik
 • Wees stil, adem diep in en uit vanuit je buik
 • Sluit het ritueel af door een dank uit te brengen aan de Zon

Vier het leven!

Geschreven door: Christina van Stroe